Privacy policy & cookies

Algemeen

Deze website https://www.oyya.be (hierna: “website”) wordt beheerd door Ice Investment BV (hierna: “wij”), en wij zijn ook de verwerkingsverantwoordelijke van de door ons overeenkomstig dit privacy beleid op u betrekking hebbende op deze website verzamelde en verwerkte persoonsgegevens.

Ice Investment BV
Noordzandstraat 1 bus 1
8000 Brugge
België

Ondernemingsnummer: 0819.010.986 RPR Brugge
Wettelijke vertegenwoordiger: Mathieu Eyckmans
BTW-nummer: BE0819.010.986

Dit Privacy Beleid beschrijft de aard van de informatie die wij op deze Website verzamelen, met inbegrip van informatie die betrekking heeft op geïdentificeerde of identificeerbare personen (hierna: “persoonsgegevens“), voor welke doeleinden wij de persoonsgegevens gebruiken, aan wie we ze eventueel kunnen doorgeven, en de rechten en keuzes die u kan uitoefenen met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens. Dit privacy beleid beschrijft ook hoe uw persoonsgegevens beveiligd worden en langs welke weg u ons kan contacteren in verband met onze gedragslijnen inzake privacy.

Wij verzoeken u dit privacy beleid te lezen alvorens u gebruik maakt van of persoonsgegevens meedeelt op deze Website.

Door u op deze Website te begeven en hem te gebruiken, bevestigt u dat u gelezen heeft en begrijpt op welke wijze wij uw persoonsgegevens kunnen verzamelen, verwerken, gebruiken en doorgeven zoals in dit privacy beleid is beschreven. 

Onze gegevens van uw aanvaarding van dit privacy beleid, de datum waarop het is aanvaard en van alle toekomstige wijzigingen aan dit privacy beleid, zullen als onbetwistbaar schriftelijk bewijs van uw toestemming gelden.

Verwerkingsdoeleinden

In bepaalde onderdelen van deze website wordt u om mededeling van uw persoonsgegevens gevraagd en meer bepaald van individuele gegevens, zoals uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en/of adres. Wanneer we u vragen om uw persoonsgegevens in te voeren om u toegang te geven tot een van de functies van de website, gelieve er dan rekening mee te houden dat bepaalde vakjes als verplicht zullen worden aangemerkt, voor zover dit gegevens zijn die we nodig hebben om u toegang te geven tot de betreffende functionaliteit. Als u ervoor kiest om ons deze gegevens niet te verstrekken, kan het zijn dat u geen gebruik kunt maken van deze functionaliteiten.

Wij verzamelen en verwerken de uw persoonsgegevens voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, boekingen van onze ice cream truck, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profileringen het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestamming – Artikel 6, 1 van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (hierna: “AVG”).

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, kunnen uw persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met ons verbonden zijn of met enige andere partner van ons.

In ieder geval zullen wij passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen treffen om een adequate bescherming van de aldus overgedragen of bekendgemaakte persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Wij garanderen dat eveneens de ontvangers van de persoonsgegevens de nodige technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Welke Persoonsgegevens kunnen wij verzamelen en verwerken?

Informatie die u verstrekt

Wij verzamelen persoonsgegevens die op u betrekking hebben in uw hoedanigheid van bezoeker van de website (d.i. informatie die betrekking heeft op u als een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon), zoals uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en uw voorkeuren en interesses, door het gebruik van deze website en meer bepaald wanneer u de beschikbare formulieren  invult op de website, met ons communiceert of deelneemt aan interactieve functionaliteiten.

 Automatische informatieverzameling

Mits u daartoe wanneer het wettelijk vereist is, uw toestemming verleent, kunnen wij en onze derden-dienstverleners verschillende technologieën gebruiken die informatie verzamelen en verstrekken over de wijze waarop de website wordt geraadpleegd en gebruikt. Dergelijke informatie kan betrekking hebben op het aantal bezoekers, de verwijzings-URL, het verkorte IP-adres en de bezochte pagina’s. Wij gebruiken deze informatie om een beter idee te hebben over hoe onze gebruikers interageren met onze website en zo onze website daarop af te stemmen en te verbeteren. Deze informatie kan niet aan u individueel gelinkt worden, maar als we ze kunnen linken, dan behandelen wij ze overeenkomstig dit privacy beleid.

Bepaalde informatie wordt verzameld door cookies. Wij gebruiken cookies en gelijkaardige technologieën op onze website zoals beschreven in de Rubriek “Cookie-informatie” hieronder.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens

Wij nemen gepaste technische en organisatorische maatregelen – en eist dat iedere derde-dienstverlener die persoonsgegevens voor rekening en op instructie van ons verwerkt –dergelijke maatregelen neemt – om uw persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of onwettelijke vernietiging of toevallig verlies, misbruik, niet-toegestane toegang, mededeling, verandering of vernieling en tegen iedere andere vorm van onwettige verwerking van informatie zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving.

Gelieve evenwel te noteren dat geen enkele elektronische doorgifte of opslag van informatie 100% veilig is. Niettegenstaande de veiligheidsmaatregelen die we hebben opgezet om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we dan ook niet waarborgen dat verlies, misbruik of wijziging van gegevens nooit zal plaatsvinden.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Als natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt, beschikt u over bepaalde rechten die hieronder zijn samengevat. Gelieve er rekening mee te houden dat de uitoefening van deze rechten onderworpen is aan bepaalde verplichtingen en voorwaarden, zoals uiteengezet in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

U heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te sturen naar info@oyya.be

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet op een correcte wijze verwerken, kunt u contact met ons opnemen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder:

Kan dit privacy beleid worden gewijzigd?

Behoudens afwijkende bepalingen onder de toepasselijke wetgeving, kunnen wij op elk ogenblik – naar goeddunken – beslissen om het geheel of een gedeelte van dit privacy beleid met toekomstige uitwerking te wijzigen, aan te passen en/of aan te vullen overeenkomstig wat wettelijk is toegestaan. Elke wijziging aan dit privacy beleid zal weergegeven worden op deze pagina en u zal via e-mail op de hoogte worden gebracht (wanneer dit gepast of vereist is krachtens de wettelijke bepalingen en voor zover wij over uw e-mailadres beschikken).

Slotbepaling

Dit privacy beleid is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit deze website of die op een andere manier verband houden met deze website, zonder afbreuk te doen aan uw wettelijke rechten volgens de toepasselijke wetgeving, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.

Cookie-informatie

Welk type cookies gebruikt de Website?

Deze Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google, LLC (“Google“). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers deze Website gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie met betrekking tot uw gebruik van de website worden doorgestuurd naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Vóór de overdracht wordt deze informatie geanonimiseerd door de laatste byte van uw IP-adres te verwijderen.  

Voor welke doeleinden gebruikt de Website Google Analytics?

De website doet beroep op de diensten van Google Analytics  om uw gebruik van de Website te beoordelen, om rapporten over de websiteactiviteit te ontvangen en om andere diensten met betrekking tot de websiteactiviteit en het internetgebruik te ontvangen.

De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van ons gebruik van Google Analytics is gebaseerd op uw toestemming, die u verleent door te klikken op “Accepteer onze cookies” op de cookiebanner van de Website. U kunt uw toestemming altijd intrekken, zoals hieronder wordt uitgelegd.

Welke informatie verzamelen we door het gebruik van Google Analytics?

De informatie die we verzamelen door het gebruik van Google Analytics omvat: aantal bezoekers, verwijzings-URL’s, verkort IP-adres en de bezochte pagina’s.

Hoe lang blijft een Google Analytics-cookie geldig?

Een Google Analytics-cookie vervalt uiterlijk 2 jaar na de datum waarop deze werd geplaatst.

 

Hoe kunt u uw toestemming voor het gebruik van Google Analytics controleren, opheffen of intrekken?

U kunt uw toestemming voor het gebruik van Google Analytics weigeren door niet te klikken op “Accepteer onze cookies” op de cookiebanner van de website. Daarnaast kunt u het gebruik van cookies weigeren door de geschikte instellingen voor uw browser te selecteren. Houd er echter rekening mee dat u in dit geval mogelijk niet alle functionaliteiten van de website kunt gebruiken.

U kunt het verzamelen van uw gebruiksgegevens en de verwerking van gegevens door Google ook stoppen door de extensie voor uw huidige browser te downloaden en te installeren via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

We weten dat je verzot bent op ijsjes, maar wat met onze cookies?

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje die door een website kan worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken en door de gebruikte browser op uw computer wordt opgeslagen.