algemene voorwaarden

Artikel 1: Onderhavige voorwaarden hebben tot doel alle betrekkingen te regelen tussen de vennootschap ICE INVESTMENT BV en haar klanten. De klant verzaakt aan zijn eigen tegenstrijdige clausules op zijn bestelbonnen, in zijn Algemene Voorwaarden, in zijn aankoopvoorwaarden of correspondentie dewelke aldus niet toepasselijk zijn en in geen geval een afwijking van onderhavige voorwaarden zullen tot gevolg hebben.

Artikel 2: Wij behouden ons het recht voor de verkochte goederen en/of geleverde prestaties te factureren naargelang van de levering of de uitvoering, zelfs als deze laatste gedeeltelijk gebeurt.

Artikel 3: Al onze leveringstermijnen zijn steeds benaderend doch nooit bindend. Het niet naleven van leveringstermijnen kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding noch tot ontbinding van de overeenkomst. Schadevergoeding kan door de klant enkel geëist worden indien zulks uitdrukkelijk en schriftelijk werd bedongen. Gevallen van overmacht sluiten daarenboven alle, ook schriftelijk bedongen, schadevergoeding uit.

Artikel 4: Onze facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar op onze maatschappelijke zetel te Brugge, behoudens schriftelijke afwijking. De verzending van de factuur geldt als aanmaning tot haar betaling op de vastgestelde datum.

De factuur wordt geacht door de schuldenaar aanvaard te zijn bij gebrek aan geschreven protest binnen de acht dagen na de datum van verzending van de factuur. Geen protest kan nog aanvaard worden na deze termijn.

Artikel 5: Elke klacht betreffende kwaliteit en hoeveelheid van de verkochte goederen moet worden meegedeeld binnen de vierentwintig uren na de levering ervan. Bij gebreke hieraan worden de goederen als definitief aanvaard beschouwd. In geval een klacht over de geleverde goederen als gegrond wordt erkend, zal onze verantwoordelijkheid beperkt blijven tot de terugbetaling of vervanging van de aangeklaagde goederen, met uitdrukkelijke uitsluiting van alle directe of indirecte schade.

Artikel 6: In geval van niet-betaling op de vervaldag zal op het factuurbedrag een verwijlinterest van 1% per maand verschuldigd zijn en dit van rechtswege, dit in afwijking van de voorschriften van art. 1142 B.W.

Wij houden ons het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van iedere openstaande vordering op debiteur en ieder order of lopend contract te annuleren.

Artikel 7: In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen, wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 10% met een minimum van 50 euro en een maximum van 2000 euro, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, dit als forfaitaire schadevergoeding onverminderd alle kosten en de verwijlinteresten, ten titel van conventioneel schadebeding.

Artikel 8: Alle inningskosten, inbegrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke aanmaningen, zijn ten laste van de koper.

Artikel 9: Geleverde goederen worden niet teruggenomen.

In afwijking van art. 1583 B.W. worden de verkochte geleverde goederen slechts eigendom van de koper na volledige betaling van de prijs, met inbegrip van eventuele interesten, schadevergoeding en kosten. Niettemin gaan alle risico’s gekoppeld aan het verkochte goed over op de koper vanaf het ogenblik van levering.

Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast.

De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen tot gevolg hebben.

Artikel 10: Iedere overeenkomst met ICE INVESTMENT BV is steeds onderworpen aan en wordt steeds beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Brugge zijn exclusief bevoegd in geval van betwisting of geschillen. Deze clausule geldt zelfs in gevallen van oproeping in vrijwaring of van meerderheid van verweerder.

Artikel 11: De persoonsgegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk en opportuun is voor uitvoering van de verkoop en levering van de goederen, dit o.m. op het vlak van een optimale technische en commerciële ondersteuning. Met deze derde partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

We weten dat je verzot bent op ijsjes, maar wat met onze cookies?

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje die door een website kan worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken en door de gebruikte browser op uw computer wordt opgeslagen.